(ASR)سیستمی است که از هرزگردی چرخهای محرک در هنگام گاز دادن از حالت سکون و یا در عین حرکت جلو گیری می‌نماید. به عبارت ساده تر هنگامی که خودرو در حال حرکت است و یا از حالت سکون حرکت می‌کند در صورتی که به خودرو گاز داده شود و گشتاور...